Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, h...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 118/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Thanh Nghị; địa chỉ: xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 06 điểm kinh doanh thuê có thời hạn, thời gian thuê là 49 tháng bao gồm các ki ốt kín tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, cụ thể như sau:

a. Khu vực lô B: Dãy Ki ốt B (giữa chợ) gồm 04 ki ốt:

- Từ lô B3 đến lô B6: (giá thuê tham khảo: 700.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: 34.300.000 đồng/ki ốt.

b. Khu vực lô D: Dãy Ki ốt D (phía Tây chợ, giáp đường) gồm 02 ki ốt:

- Lô D6: (giá thuê tham khảo: 1.500.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: 73.500.000 đồng/ki ốt.

- Lô D5: (giá thuê tham khảo: 1.200.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: 58.800.000 đồng/ki ốt.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Thanh Nghị hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/06/2022 đến hết 17h00 ngày 27/06/2022.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều dãy, đăng ký tham gia ở dãy nào thì được đấu giá ở đó.

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 2 điểm kinh doanh.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 21/06/2022 đến hết ngày 22/06/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Thanh Nghị để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đ/(Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 6.000.000 đồng/lô (Sáu triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30’ngày 27/06/2022 đến trước 16h30’ ngày 29/06/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá ki ốt chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 29/06/2022.

 - Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 29/06/2022 tại điểm thu tại UBND xã Thanh Nghị.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 30/06/2022 (thứ năm),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Thanh Nghị.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Thanh Nghị;
- Đài phát thanh xã Thanh Nghị;
- Niêm yết tại trụ sở xã Thanh Nghị; nơi có tài sản và TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành