Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tạichợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tạichợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 155/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm KD thuê có thời hạn tạichợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân phường Châu Sơn; địa chỉ: Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 14 điểm kinh doanh; thời gian thuê: 05 năm tại chợ Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, cụ thể như sau:     

STT

Ki ốt

Diện tích (m2)

Thời gian thuê (năm)

Đơn giá           (1 tháng)

Giá khởi điểm        (thu 1 lần cho 5 năm)

Tiền đặt trước

1. Khu vực ki ốt thoáng khu A

1.1: Ngành hàng thịt lợn tươi sống dãy A1

1

Ô số 2

8,5

5

425.000

25.500.000

5.100.000

2

Ô số 3

8,5

5

425.000

25.500.000

5.100.000

3

Ô số 6

8,5

5

425.000

25.500.000

5.100.000

1.2: Ngành hàng cá, thịt, gia súc, gia cầm dãy A2

4

Ô số 23

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

5

Ô số 27

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

6

Ô số 31

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

7

Ô số 33

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

1.3: Ngành hàng bán hàng khô dãy A4

8

Ô số 38

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

9

Ô số 40

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

10

Ô số 42

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

1.4: Ngành hàng bán hàng bán quần áo dãy A5, A6

11

Ô số 66

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

12

Ô số 68

7,5

5

375.000

22.500.000

4.500.000

1.5: Ngành hàng bán đồ ăn uống, chiên nướng dãy A7

13

Ô số 90

10,0

5

500.000

30.000.000

6.000.000

2. Khu vực ki ốt thoáng khu B: Ngành hàng bán hàng khô dãy B8

14

Ô số 46

7,0

5

350.000

21.000.000

4.200.000

 

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam  để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/05/2024 đến hết 16h30’ ngày 11/06/2024.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1ô (Một trăm nghìn đồng);

Lưu ý:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá ô nào được trả giá cho ô đó;

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa 02 điểm kinh doanh/ 1 ngành hàng và chỉ được đăng ký 01 ngành hàng.        

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/06/2024 đến hết ngày 05/06/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá: Từ 07h30’ ngày 24/5/2024 đến 16h30’ ngày 13/6/2024. Phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

 Trường hợp người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá theo đường bưu chính: Thời gian nhận phiếu trả giá được tính tại thời điểm Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam nhận bàn giao bưu phẩm từ bưu chính, không tính tại thời điểm gửi. Những phiếu được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ coi như không hợp lệ và không được chấp nhận.

5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30' ngày 11/06/2024 đến trước 16h30’ngày 13/06/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước ô số ... ngành hàng ... tại chợ Châu Sơn.

Lưu ý: Mỗi 01 hồ sơ tham gia đấu giá tương ứng với 01 giấy nộp tiền hoặc 01 lệnh chuyển khoản. Tiền đặt trước của khách hàng tham giá đấu giá phải có trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày ngày 13/06/2024

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam từ 07h30' đến hết 11h00' ngày 13/06/2024;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30’ ngày 14/06/2024 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức, phương thức  đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp một (01) vòng đối với từng ô theo phương thức trả giá lên,

- Cách thức trả giá: Số tiền trả giá (giá đấu) phải từ tổng giá khởi điểm trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.         

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND phường Châu Sơn;
- Đài phát thanh P. Châu Sơn;
- Niêm yết tại trụ sở P.Châu Sơn; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành