Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 246/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 19 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 30 lô:

* Thôn Phúc Lai nay là thôn Phúc Nhị; Thửa số 124 tờ bản đồ PL2:

- Lô LK1 và lô LK2 giá khởi điểm:  5.500.000 đồng/m².

 * Thôn Giáp Nhì nay là thôn Phúc Nhị; Thửa số 72, 73 tờ bản đồ PL10:

- Lô LK1 và lô LK2 giá khởi điểm:  7.500.000 đồng/m².

* Thôn Trung Hưng nay là thôn Ba; Thửa số 108 tờ bản đồ PL5:

- Lô LK1; lô LK2 và lô LK3: giá khởi điểm:  4.500.000 đồng/m².

* Thôn Đinh Đồng nay là thôn Ba; Thửa số 48 tờ bản đồ PL11:

- Lô LK1 và lô LK2 giá khởi điểm:  3.000.000 đồng/m².

* Thôn Bói Hạ nay là thôn Bói; Thửa số 125 tờ bản đồ PL8:

- Lô LK1 và lô LK2 giá khởi điểm:  3.000.000 đồng/m².

* Thôn Giáp Nhất nay là thôn Ba; Thửa số 6 tờ bản đồ PL8:

- Lô LK1 giá khởi điểm:  3.000.000 đồng/m².

* Thôn Phúc Lai nay là thôn Phúc Nhị; Thửa số 10tờ bản đồ PL6:

- Lô LK1 và lô LK2 giá khởi điểm:  3.000.000 đồng/m².

* Thôn Trung Hưng nay là thôn Ba; Thửa số 132 tờ bản đồ PL5:

- Lô LK1; lô LK2 và lô LK3: giá khởi điểm:  4.000.000 đồng/m².

* Thôn Trung Hưng nay là thôn Ba; Thửa số 26 tờ bản đồ PL5:

- Lô LK1 giá khởi điểm:  4.000.000 đồng/m².

* Thôn Trung Hưng nay là thôn Ba; Thửa số 4 tờ bản đồ PL5:

- Từ lô LK1 đến lô LK4 giá khởi điểm:  4.000.000 đồng/m².

* Thôn Trung Hưng nay là thôn Ba; Thửa số 5 tờ bản đồ PL5:

- Lô LK1; lô LK2 và lô LK3: giá khởi điểm:  4.000.000 đồng/m².

* Thôn Giáp Nhất nay là thôn Ba; Thửa số 8 tờ bản đồ PL7:

- Lô LK1; lô LK2 và lô LK3: giá khởi điểm:  3.000.000 đồng/m².

* Thôn Giáp Nhất nay là thôn Ba; Thửa số 21 tờ bản đồ PL7:

- Lô LK1 và lô LK2 giá khởi điểm:  3.000.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam hoặc UBND xã Thanh Phong để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 20/9/2022 đến hết 11h00' ngày 10/10/2022.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất được bán tại cuộc đấu giá sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 04/10/2022 đến ngày 05/10/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Thanh Phong để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước: 60.000.000đ/1lô (Sáu mươi triệu đồng)

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 10; 11/10/2022 và cho đến trước 16h30’ ngày 12/10/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, số CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Thanh Phong.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 12/10/2022.

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND xã Thanh Phong từ 07h30' đến 11h00' ngày 12/10/2022;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30’ ngày 13/10/2022 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại UBND xã Thanh Phong.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Ban QLDA; UBND xã Thanh Phong;
- Niêm yết tại trụ sở xã Thanh Phong; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành