Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 246 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24 tháng 7  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân; Địa chỉ: xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 30 lô, cụ thể như sau:

* Thôn Tân Hưng:

- Tờ bản đồ PL2, thửa 105:

+ Lô A73; A74 - giá khởi điểm: 1.150.000 đồng/m²;

+ Lô A75; A76 - giá khởi điểm: 450.000 đồng/m²;

- Tờ bản đồ PL2, thửa 60: từ lô A77 đến lô A84 - giá khởi điểm: 450.000 đồng/m²;

- Tờ bản đồ PL2, thửa 4: Từ lô A59 đến lô A66; lô A120 - giá khởi điểm: 690.000 đồng/m²;

- Tờ bản đồ PL1, thửa 19, 22: Lô A2; A3 - giá khởi điểm: 450.000 đồng/m²;

* Thôn Bạc:

- Tờ bản đồ PL11, thửa 101: Từ lô A21 đến lô A23 - giá khởi điểm: 450.000 đồng/m²;

* Thôn Đức Hòa:

- Tờ bản đồ PL4, thửa 169: Lô A97 - giá khởi điểm: 1.150.000 đồng/m²;

* Thôn Thử Hòa:

- Tờ bản đồ PL6, thửa 196: Lô A118- giá khởi điểm: 590.000 đồng/m²;

* Thôn Nam Công:

- Tờ bản đồ PL3, thửa 75, 76, 78; tờ bản đồ PL8, thửa 5, 7: Lô A91; A94 - giá khởi điểm: 450.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Thanh Tân hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/7/2020 đến hết 11h00' ngày 17/8/2020.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký tham gia đấu giá vị trí nào thì được đấu giá tại vị trí đó.

- Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 06/8/2020 đến hết ngày 07/8/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Thanh Tân để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000đ/1lô (Mười triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 14/8/2020 và từ 7h30’ ngày 17/8/2020 đến hết 16h30’ ngày 18/8/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 18/8/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Thanh Tân.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00' ngày 19/8/2020 (thứ tư),

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Thanh Tân.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà​ Nam;
- UBND xã Thanh Tân;
- Đài phát thanh xã Thanh Tân;
- Niêm yết tại trụ sở xã Thanh Tân; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành