Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 117/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 17 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 171 có đầu tư hạ tầng tại xã Thanh Tân (Theo quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Hà Nam), cụ thể:

* Dãy LK1:

+ Lô LK1-1 (2 mặt đường) - Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m².

+ Lô LK1-3, LK1-5, LK1-7, LK1-9, LK1-11, LK1-13, LK1-15, LK1-17, LK1-19 ( lô 1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m².

+ Lô LK1-21 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 5.250.000 đồng/m².

+ Lô LK1-2 (2 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.400.000 đồng/m².

+ Lô LK1-4, LK1-6, LK1-8, LK1-10, LK1-12, LK1-14, LK1-16, LK1-18, LK1-20 ( lô 1 mặt đường)  - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m².

+ Lô LK1-22 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

* Dãy LK2:

+ Lô LK2-1, LK2-21(lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 5.250.000 đồng/m².

+ Lô LK2-3, LK2-5, LK2-7, LK2-9, LK2-11, LK2-13, LK2-15, LK2-17, LK2-19 (1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m².

+ Lô LK2-2, LK2-22 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

+ Lô LK2-4, LK2-6, LK2-8, LK2-10, LK2-12, LK2-14, LK2-16, LK2-18, LK2-20 ( lô 1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m². 

* Dãy LK3:

+ LK3-8 (2 mặt đường)  - Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m².

+ Lô LK3-1 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 5.250.000 đồng/m².

+ Lô LK3-3, LK3-5 ( lô 1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m².  

+ LK3-9 (2 mặt đường)  - Giá khởi điểm: 4.400.000 đồng/m².

+ LK3-2(lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

+ LK3-4, LK3-6, LK3-7 ( lô 1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m².

* Dãy LK4:

+ LK4-1, LK4-2 (2 mặt đường)  - Giá khởi điểm: 4.400.000 đồng/m².

+ Từ LK4-3 đến LK4-20 ( lô 1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m².

+ Lô LK4-21, LK4-22 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

* Dãy LK5:

+ TừLK5-3 đến LK5-20 ( lô 1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m².

+ LK5-1, LK5-2, LK5-21, LK5-22 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

* Dãy LK6:

+ LK6-12, LK6-13 (2 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.400.000 đồng/m².

+ LK6-1, LK6-2 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

+ Từ lô LK6-3 đến LK6-11 ( lô 1 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m². 

* Dãy LK7:

+ LK7-1, LK7-2 (2 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.400.000 đồng/m².

+ LK7-21, LK7-22 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

+ Từ lô LK7-3 đến lô LK7-20 (1mặt tiền) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m².

* Dãy LK8:

+ Lô LK8-1, LK8-2, LK8-21, LK8-22 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

+ Từ lô LK8-3 đến LK8-20 (1mặt tiền) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m².

* Dãy LK9:

+ Lô LK9-16, LK9-17 (2 mặt đường) - Giá khởi điểm: 4.400.000 đồng/m².

+ Lô LK9-1, LK9-2 (lô giáp cây xanh) - Giá khởi điểm: 4.200.000 đồng/m².

+ Từ lô LK9-3 đến LK9-15 (1mặt tiền) - Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Thanh Tân hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/05/2023 đến hết 17h00ngày 05/06/2023.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 30/05/2023 đến hết ngày 31/05/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Thanh Tân để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1lô.(Hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 80.000.000 đồng /1lô ( Tám mươi triệu đồng);

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 07h30' ngày 05/06/2023 đến trước 16h30’ ngày 07/06/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ xã Thanh Tân .

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 07/06/2023.

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 07/06/2023 tại UBND xã Thanh Tân.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00' ngày 08/06/2023(Thứ năm),

- Địa điểm: Tại UBND xã Thanh Tân.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm;
- UBND xã Thanh Tân;
- Niêm yết tại trụ xã Thanh Tân; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành