Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 378/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 89 lô:

* Dãy lô LK01 gồm 10 lô:

- Lô LK01-1; lô LK01-2; lô LK01-3 giá khởi điểm:  5.500.000 đồng/m².

- Lô LK01-4 giá khởi điểm:  6.100.000 đồng/m².

- Từ lô LK01-5 đến lô LK01-10 giá khởi điểm:  4.800.000 đồng/m².

* Dãy lô LK02 gồm 14 lô:

- Từ lô LK02-1 đến lô  LK02-12 giá khởi điểm:  4.800.000 đồng/m².

- Lô LK02-13; lô LK02-14 giá khởi điểm:  5.100.000 đồng/m².

* Dãy lô LK03 gồm 08 lô:

- Lô LK03-1; lô LK03-6 giá khởi điểm:  6.100.000 đồng/m².

- Từ lô LK03-2 đến lô LK03-5 giá khởi điểm:  5.500.000 đồng/m².

- Lô LK03-7; lô LK03-8 giá khởi điểm:  5.100.000 đồng/m².

* Dãy lô LK04 gồm 14 lô:

- Từ lô LK04-1 đến lô LK04-12 giá khởi điểm:  4.800.000 đồng/m².

- Lô LK04-13; lô LK04-14 giá khởi điểm:  5.100.000 đồng/m².

* Dãy lô LK05 gồm 09 lô:

- Lô LK05-1; lô LK05-6 giá khởi điểm:  6.100.000 đồng/m².

- Từ lô LK05-2 đến lô LK05-5 giá khởi điểm:  5.500.000 đồng/m².

- Lô LK05-7 giá khởi điểm:  4.800.000 đồng/m².

- Lô LK05-8; lô LK05-9 giá khởi điểm:  5.100.000 đồng/m².

* Dãy lô LK06 gồm 21 lô:

- Lô LK06-1; lô LK06-7 giá khởi điểm:  5.300.000 đồng/m².

- Từ lô LK06-2 đến lô LK06-6; từ lô LK06-8 đến lô LK06-15 và từ lô LK06-18 đến lô LK06-21 giá khởi điểm:  4.800.000 đồng/m².

- Lô LK06-16; lô LK06-17 giá khởi điểm:  5.100.000 đồng/m².

* Dãy lô LK07 gồm 13 lô:

- Lô LK07-1 giá khởi điểm:  6.100.000 đồng/m².

- Từ lô LK07-2 đến lô LK07-6 giá khởi điểm:  5.500.000 đồng/m².

- Từ lô LK07-13 đến lô LK07-18 giá khởi điểm:  4.800.000 đồng/m².

- Lô LK07-19 giá khởi điểm:  5.300.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam hoặc UBND xã Thanh Hương để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11/2023 đến hết 16h00' ngày 01/12/2023.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 22/11/2023 đến ngày 23/11/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Thanh Hương để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô (hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước: 90.000.000đ/1lô (Chín mươi triệu đồng)

 Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 29; 30/11/2023 và cho đến trước 16h30’ ngày 01/12/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Thanh Hương.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 01/12/2023.

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND xã Thanh Hương từ 07h30' đến 11h00' ngày 01/12/2023;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 04/12/2023 (Thứ hai),

- Địa điểm: Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Thanh Hương.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng và số vòng đấu giá được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Ban QLDA; UBND xã Thanh Hương;
- Niêm yết tại trụ sở xã Thanh Hương; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành