Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 84/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng. Địa chỉ: 91 đường Nguyễn Khuyến, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 19 tại xã Nhật Tân (Vị trí xóm 1, xóm 3), huyện Kim Bảng. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước cụ thể như sau:

 

STT

Số hiệu lô

Diện tích (m²)

Giá của  UBND huyện (đồng/1m²)

Tổng giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

1

LK3-1

94,2

20.300.000

1.912.260.000

382.452.000

2

LK3-2

117,0

20.300.000

2.375.100.000

475.020.000

3

LK4-1

136,8

20.300.000

2.777.040.000

555.408.000

4

LK4-3

174,1

20.300.000

3.534.230.000

706.846.000

5

LK5-1

113,0

20.300.000

2.293.900.000

458.780.000

6

LK5-14

115,2

20.300.000

2.338.560.000

467.712.000

7

LK6-1

105,1

20.300.000

2.133.530.000

426.706.000

8

LK6-10

110,4

20.300.000

2.241.120.000

448.224.000

9

LK2-1

155,0

16.700.000

2.588.500.000

517.700.000

10

LK2-2

117,0

16.700.000

1.953.900.000

390.780.000

11

LK4-2

113,9

16.700.000

1.902.130.000

380.426.000

12

LK5-2

96,0

16.700.000

1.603.200.000

320.640.000

13

LK5-3

98,5

16.700.000

1.644.950.000

328.990.000

14

LK5-4

97,2

16.700.000

1.623.240.000

324.648.000

15

LK5-5

111,5

16.700.000

1.862.050.000

372.410.000

16

LK5-11

99,3

16.700.000

1.658.310.000

331.662.000

17

LK5-13

104,3

16.700.000

1.741.810.000

348.362.000

18

LK6-8

97,8

16.700.000

1.633.260.000

326.652.000

19

LK6-9

98,2

16.700.000

1.639.940.000

327.988.000

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:  Từ 07h30’ ngày 15/4/2024 đến 16h00’ ngày 07/5/2024 người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Nhật Tân hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1hồ sơ.

Lưu ý: - Đăng ký tham gia đấu giá lô nào được trả giá cho lô đó. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải mua hồ sơ tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/5/2024 đến ngày 06/5/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá: Từ 07h30’ ngày 15/4/2024 đến 16h30’ ngày 09/5/2024. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam hoặc gửi qua đường bưu chính.

(Trường hợp người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá theo đường bưu chính: Thời gian nhận phiếu trả giá được tính tại thời điểm Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam nhận bàn giao bưu phẩm từ bưu chính, không tính tại thời điểm gửi. Những phiếu trả giá được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ là phiếu không hợp lệ và không được chấp nhận)

5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: Từ ngày 07/5/2024 đến 16h30’ ngày 09/5/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên, CCCD nộp tiền đặt trước lô đất số...(ghi rõ đầy đủ tên ký hiệu lô đất) tại xã Nhật Tân.

 - Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Lưu ý: Mỗi 01 hồ sơ tham gia đấu giá tương ứng với 01 giấy nộp tiền hoặc một lệnh chuyển khoản. Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá phải có trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 09/5/2024.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá:

- Vào 07h30’ ngày 10/5/2024 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại UBND xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách thức trả giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một (01) vòng đối với từng lô đất.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên,

- Cách thức trả giá: Số tiền trả giá (giá đấu) phải từ tổng giá khởi điểm của lô đất trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQD huyện Kim Bảng; UBND xã Nhật Tân;
- Niêm yết tại trụ sở xã Nhật Tân; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành