Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 267/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng; Địa chỉ: 91 đường Nguyễn Khuyến, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 64 lô, cụ thể như sau:

- Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng/m² gồm các lô: LK1-7; LK1-8  

- Giá khởi điểm: 13.000.000 đồng/m² gồm các lô: LK1-2 đến LK1-6; LK1-9 đến LK1-12; LK1-15 đến LK1-26; LK1-29 đến LK1-40; LK1-43 đến LK1-54; LK7-2 đến LK7-10     

- Giá khởi điểm: 16.000.000 đồng/m² gồm các lô: LK1-1; LK1-13; LK1-14; LK1-27; LK1-28; LK1-41; LK1-42; LK7-1  

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: trong giờ hành chính các ngày 07/9/2023 đến 17h00’ ngày 26/9/2023.

Lưu ý: - Có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 26/9/2023 trong giờ hành chính. Người có nhu cầu xem tài sản liên hệ với  Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô (Hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

  Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước: 180.000.000 đồng/1 lô (Một trăm tám mươi triệu đồng)

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

Thời gian chuyển khoản: Trong các ngày 26;27/9/2023 cho đến trước 16h00’ ngày 28/9/2023

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Nhật Tân

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khản của trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h00’ ngày 28/9/2023

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã Nhật Tân từ 08h00' đến 11h00ngày 28/9/2023;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 29/9/2023 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Nhật Tân.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

 
Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Niêm yết tại UBND xã Nhật Tân; trụ sở TTPTQĐ huyện Kim Bảng; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành