Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS

Số: 292/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 03 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 196 lô:

* Dãy lô LK01 gồm 43 lô:

- Lô LK1 và lô LK22 giá khởi điểm :  9.350.000 đồng/m².

- Từ lô LK2 đến lô LK10 và từ lô LK13 đến lô LK21 giá khởi điểm:  8.500.000 đồng/m².

- Lô LK11 và lô LK12 giá khởi điểm :  8.925.000 đồng/m².

- Lô LK23 và lô LK41 giá khởi điểm :  7.810.000 đồng/m².

- Từ lô LK24 đến lô LK32 và từ lô LK35 đến lô LK40 giá khởi điểm :  7.100.000 đồng/m².

- Lô LK33 và lô LK34 giá khởi điểm :  7.455.000 đồng/m².

- Lô LK42 và lô LK43 giá khởi điểm :  6.600.000 đồng/m².

* Dãy lô LK02 gồm 42 lô:

- Lô LK1; lô LK6; lô LK22 và lô LK27 giá khởi điểm :  7.810.000 đồng/m².

- Từ lô LK2 đến lô LK5 giá khởi điểm:  6.200.000 đồng/m².

- Từ lô LK7 đến lô LK13; từ lô LK16 đến lô LK21; từ lô LK28 đến lô LK33 và từ lô LK36 đến lô LK42 giá khởi điểm:  7.100.000 đồng/m².

- Từ lô LK14; lô LK15; lô LK34 và lô LK35 giá khởi điểm:  7.455.000 đồng/m².

- Từ lô LK23 đến lô LK26 giá khởi điểm:  6.600.000 đồng/m².

* Dãy lô LK03 gồm 42 lô:

- Lô LK1; lô LK6; lô LK22 và lô LK27 giá khởi điểm :  7.810.000 đồng/m².

- Từ lô LK2 đến lô LK5 giá khởi điểm:  6.200.000 đồng/m².

- Từ lô LK7 đến lô LK13; từ lô LK16 đến lô LK21; từ lô LK28 đến lô LK33 và từ lô LK36 đến lô LK42 giá khởi điểm:  7.100.000 đồng/m².

- Từ lô LK14; lô LK15; lô LK34 và lô LK35 giá khởi điểm:  7.455.000 đồng/m².

- Từ lô LK23 đến lô LK26 giá khởi điểm:  6.600.000 đồng/m².

* Dãy lô LK04 gồm 40 lô:

- Lô LK1; lô LK6; lô LK21 và lô LK26 giá khởi điểm :  7.810.000 đồng/m².

- Từ lô LK2 đến lô LK5 giá khởi điểm:  6.200.000 đồng/m².

- Từ lô LK7 đến lô LK13; từ lô LK16 đến lô LK20; từ lô LK27 đến lô LK31 và từ lô LK34 đến lô LK40 giá khởi điểm:  7.100.000 đồng/m².

- Từ lô LK14; lô LK15; lô LK32 và lô LK33 giá khởi điểm:  7.455.000 đồng/m².

- Từ lô LK22 đến lô LK25 giá khởi điểm:  6.600.000 đồng/m².

* Dãy lô LK05 gồm 26 lô:

- Lô LK1 và lô LK14 giá khởi điểm :  7.810.000 đồng/m².

- Từ lô LK2 đến lô LK9 và từ lô LK11 đến lô LK13 giá khởi điểm:  6.900.000 đồng/m².

- Lô LK10 và lô LK26 giá khởi điểm :  7.590.000 đồng/m².

- Từ lô LK15 đến lô LK25 giá khởi điểm:  6.600.000 đồng/m².

* Dãy lô LK06 gồm 03 lô:

- Lô LK1 giá khởi điểm :  5.520.000 đồng/m².

- Lô LK2 và lô LK3 giá khởi điểm :  6.900.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam hoặc UBND xã Liêm Phong để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2022 đến hết 17h00' ngày 22/11/2022.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 18/11/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Liêm Phong để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô (hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước: 100.000.000đ/1lô (Một trăm triệu đồng)

 Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 22; 23/11/2022 và cho đến trước 16h30’ ngày 24/11/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Phong.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 24/11/2022.

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND xã Liêm Phong từ 07h30' đến 11h00' ngày 24/11/2022;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00’ ngày 25/11/2022 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại UBND xã Liêm Phong.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Ban QLDA; UBND xã Liêm Phong;
- Niêm yết tại trụ sở xã Liêm Phong; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Đào Văn Thành