Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khả Phong( vị trí 1- giai đoạn 2 đợt 1), huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khả Phong( vị trí 1- giai đoạn 2 đợt 1), huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 251/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khả Phong( vị trí 1- giai đoạn 2 đợt 1), huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Khả Phong, địa chỉ: xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 84 lô cụ thể như sau:

- Lô LK13-01, Lô LK05-01, LK05-06, LK12-07; giá khởi điểm dự kiến từ : 8.000.000 đồng/m2 đến 10.000.000 đồng/m2

- Từ lô LK05-02 đến lô LK05-05; từ lô LK12-02 đến lô LK12-06; Từ Lô LK13-03 đến lô LK13-06; giá khởi điểm dự kiến từ 7.000.000 đồng/m2 đến 9.000.000 đồng/m2

- Từ lô LK12-08 đến lô LK12-14, Lô LK10-02 và lô LK10-03; Từ lô LK05-18 đến lô LK05-28; Lô LK10-05 đến lô LK10-07; Từ lô LK11-15 đến lô LK11-24; giá khởi điểm dự kiến từ : 4.300.000 đồng/m2 đến 6.300.000 đồng/m2

- Từ lô LK05-07 đến lô LK05-17; giá khởi điểm dự kiến từ : 4.000.000 đồng/m2 đến 6.000.000 đồng/m2

- Lô LK10-01; LK10-04; LK12-15; giá khởi điểm dự kiến từ : 5.200.000 đồng/m2 đến 7.200.000 đồng/m2

- LK11-01; giá khởi điểm dự kiến từ : 5.500.000 đồng/m2 đến 7.500.000 đồng/m2

- LK11-04; giá khởi điểm dự kiến từ : 5.200.000 đồng/m2 đến 7.200.000 đồng/m2

- Lô LK11-02 và Lô LK11-03; giá khởi điểm dự kiến từ : 4.500.000 đồng/m2 đến 6.500.000 đồng/m2

- Lô LK10-08 đến lô LK10-10; Từ Lô LK11-05 đến lô LK11-14; giá khởi điểm dự kiến từ : 3.500.000 đồng/m2 đến 5.500.000 đồng/m2

- Lô LK13-02, LK13-07, LK13-08; giá khởi điểm dự kiến từ : 3.200.000 đồng/m2 đến 5.200.000 đồng/m2

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật,không thuộc đối tượng được quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến  UBND xã Khả Phong hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký nhiều lô. Số lượng lô đất được bán và giá khởi điểm chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 11/08/2020 đến hết ngày 12/08/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Khả Phong để được hướng dẫn.

Thời gian mua hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/07/2020 đến hết 10h00’ ngày 17/08/2020.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).        

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 40.000.000đ/1lô (Bốn mươi triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h30' ngày 13;14/08/2020 đến hết 16h30' ngày 17/08/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 17/08/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Khả Phong.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h00’ ngày 18/08/2020 (Thứ ba).

Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND xã Khả Phong, huyện Kim Bảng.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Kim Bảng, Phòng TN-MT; TC-KH;CCT
- Đài phát thanh huyện Kim Bảng;
- UBND xã Khả phong;
- Đài phát thanh xã Khả Phong;
- Niêm yết​ tại trụ sở xã Khả phong; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành