Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 255/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24 tháng 7 năm 2020​

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng; Địa chỉ: Xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 38 lô:

- Lô B31 giá khởi điểm dự kiến từ: 4.500.000 đồng/m² đến 7.000.000 đồng/m².

- Lô B30 giá khởi điểm dự kiến từ: 4.000.000 đồng/m² đến 6.500.000 đồng/m².

- Lô C9 giá khởi điểm dự kiến từ: 3.700.000 đồng/m² đến 6.200.000 đồng/m².

- Từ B40 đến lô B48 và từ lô C11 đến lô C13 giá khởi điểm dự kiến từ: 3.300.000 đồng/m² đến 5.300.000 đồng/m².

- Từ lô E14 đến lô E28 và từ lô D4 đến lô D7 giá khởi điểm dự kiến từ: 3.100.000 đồng/m² đến 5.100.000 đồng/m².

- Lô E3; lô E30; lô D2 và lô D3 giá khởi điểm dự kiến từ: 2.900.000 đồng/m² đến 4.900.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Hoàng Tây hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/7/2020 đến hết 10h00' ngày 10/8/2020.

Lưu ý: -  Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí.  Số lượng lô đất được bán tại phiên đấu giá và giá khởi điểm chính thức áp dụng cho phiên đấu giá  sẽ do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 28/7/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Hoàng Tây để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 40.000.000đ/1lô (Bốn mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 10/8/2020 đến 12/8/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30' đến hết 11h30' ngày 11/8/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Hoàng Tây.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 13/8/2020 (Thứ năm).

- Địa điểm: Tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hoàng Tây.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- UBND xã Hoàng Tây;
- Niêm yết tại trụ sở xã Hoàng Tây; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành