Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 263/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 29  tháng 9  năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng; Địa chỉ: thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 11 lô tại vị trí 02- thôn Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng (theo QĐ số 1143/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

- Lô A6; E1; E2; E4; từ lô F2 đến lô F5; lô F10; F11, giá khởi điểm: 14.000.000đ/;

- Lô C5, giá khởi điểm: 17.000.000đ/.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Đồng Hóa hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/9/2022 đến hết 17h00' ngày 18/10/2022.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 12/10/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đồng Hóa để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đ/1 lô (Hai trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 350.000.000đ/1lô (Ba trăm năm mươi triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 18/10/2022 đến trước 16h30’ ngày 20/10/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Hóa.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 20/10/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 20/10/2022 tại điểm thu tại UBND xã Đồng Hóa.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30' ngày 21/10/2022 (thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Đồng Hóa.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ huyện Kim Bảng;
- UBND xã Đồng Hóa;
- Đài phát thanh xã Đồng Hóa;
- Niêm yết tại trụ sở xã Đồng Hóa; TTPTQĐ Kim Bảng; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành