Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 91/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục; Địa chỉ: thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 08 lô. Tổng diện tích gồm 812,22 m2; Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước như sau:

STT

Ký hiệu
lô đất

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm (đồng/1m2)

Tổng giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

1

LK03-2

100,00

9.500.000

950.000.000

190.000.000

2

LK03-3

100,00

9.500.000

950.000.000

190.000.000

3

LK03-8

100,00

8.200.000

820.000.000

164.000.000

4

LK03-11

100,00

10.500.000

1.050.000.000

210.000.000

5

LK03-13

100,00

10.500.000

1.050.000.000

210.000.000

6

LK03-14

100,00

10.500.000

1.050.000.000

210.000.000

7

LK04-3

100,00

8.200.000

820.000.000

164.000.000

8

LK07-1

112,22

10.500.000

1.178.310.000

235.662.000


4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:  Từ 07h30’ ngày 22/4/2024 đến 16h30’ ngày 13/5/2024 người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam hoặc UBND xã Bình Nghĩa để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: - Đăng ký tham gia đấu giá lô nào được trả giá cho lô đó. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải mua hồ sơ tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 02/5/2024 đến ngày 03/5/2024 trong giờ hành chính. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Bình Nghĩa để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá: Từ 07h30’ ngày 22/4/2024 đến 16h30’ ngày 15/5/2024 Phiếu trả giá gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

 Trường hợp người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá theo đường bưu chính: Thời gian nhận phiếu trả giá được tính tại thời điểm Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam nhận bàn giao bưu phẩm từ bưu chính, không tính tại thời điểm gửi. Những phiếu được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ coi như không hợp lệ và không được chấp nhận.

5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản:  Từ ngày 13/5/2024 đến 16h30’ ngày 15/5/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên, CCCD nộp tiền đặt trước lô đất số...(ghi rõ đầy đủ tên ký hiệu lô đất) tại xã Bình Nghĩa.

 - Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Lưu ý: Mỗi 01 hồ sơ tham gia đấu giá tương ứng với 01 giấy nộp tiền hoặc một lệnh chuyển khoản. Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải có trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 15/5/2024.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá:

- Vào 07h30’ ngày 16/5/2024 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại UBND xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách thức trả giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một (01) vòng đối với từng lô đất.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên,

- Cách thức trả giá: Số tiền trả giá (giá đấu) phải từ tổng giá khởi điểm của lô đất trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bình Lục; UBND xã Bình Nghĩa;
- Niêm yết tại trụ sở xã Bình Nghĩa; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành