Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 252/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24  tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tiên Nội, thị Duy Tiên

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân phường Tiên Nội ; Địa chỉ: phường Tiên Nội , thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 52 lô, cụ thể như sau:

* Vị trí 03 - Thôn Hòa Trung A:

- Thửa 181, Tờ bản đồ PL09:

+ Lô 01 - giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/m²;

+ Từ lô số 02 đến lô số 14 - giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m²;

+ Lô 15 - giá khởi điểm: 3.300.000 đồng/m²;

* Vị trí 04 - Thôn Trì:

- Thửa 21, Tờ bản đồ 06:

+ Lô 01 và lô 04 - giá khởi điểm: 2.800.000 đồng/m²;

+ Lô 02 và lô 03 - giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/m²;

+Từ lô 05 đến lô 18 ; từ lô 39 đến lô 52  - giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m²;

* Vị trí 07, điểm 23- Thôn Ngô Xá:

- Thửa 152, Tờ bản đồ PL11:

+ Từ lô 01 đến lô 04 - giá khởi điểm: 700.000 đồng/m²;

* Vị trí đường ĐH 09 - Giáp xã Hoàng Đông :

+ 119- giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m²;

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND phường Tiên Nội  hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/7/2020 đến hết 17h00' ngày 18/8/2020.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký vị trí nào thì được đấu giá vị trí đó.

- Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 11/8/2020 đến hết ngày 12/8/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND phường Tiên Nội  để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000đ/1lô (Ba mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30’ ngày 18/8/2020 đến hết 16h30’ ngày 20/8/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 20/8/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND phường Tiên Nội .

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00' ngày 21/8/2020 (thứ sáu).

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân phường Tiên Nội.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh​ Hà Nam;
- UBND thị xã Duy Tiên;
- UBND phường Tiên Nội ;
- Đài phát thanh phường Tiên Nội ;
- Niêm yết tại trụ sở phường Tiên Nội ; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành