Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 414/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Duy Tiên; Địa chỉ: Phường Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất gồm 41 lô theo HĐ số 11/HĐDVĐGTS/2018, cụ thể như sau:

a, Vị trí 1: Thôn Đọ (nay là Tổ dân phố Đầm Đọ) Vị trí 6, điểm 8 thuộc thửa số 13 - Tờ PL05, đường trục ĐH14 còn lại: Từ giáp đường QL38 tránh Hòa Mạc đến giáp đường DDH01: 39 lô

- Lô số 01, 39, 40 giá khởi điểm: 1.350.000 đồng/m²

- Từ lô số 02 đến lô 14, lô 16, từ lô 27 đến lô 38, từ lô 41 đến lô 48 và lô 56, lô 57 giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/m².

b, Vị trí 2: Thôn Đông (nay là Tổ dân phố Đông) Vị trí 4, điểm 6 thuộc thửa số 115, 128  - Tờ PL14, trục đường xã, thôn còn lại: 02 lô

- Lô số 11, lô số 12  giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND phường Châu Giang hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2020 đến hết 10h00 ngày 07/12/2020.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất cụ thể được bán do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 02/12/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND phường Châu Giang để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:100.000 đ/1 lô.(Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000đ/1lô (Hai mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong giờ hành chính ngày 04/12/2020 và từ  7h30’ ngày 07/12/2020 đến 16h30 ngày 08/12/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 08/12/2020 tại điểm thu được tổ chức tại UBND phường Châu Giang.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 09/12/2020 (Thứ).

- Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Châu Giang,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng TN-MT thị xã Duy Tiên;
- UBND phường Châu Giang;
- Đài phát thanh phường Châu Giang;
- Niêm yết tại trụ sở phường Châu Giang; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành