Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 520/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2020


THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá QSDĐ Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý


Do số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tăng đột biến, vượt sức chứa của địa điểm đấu giá tại hội trường Sở Tư Pháp tỉnh Hà Nam theo như dự kiến tại thông báo đấu giá số 453/TB-TTĐG ngày 04/12/2020 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo về  việc thay đổi, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quang Trung, thành phố  Phủ Lý như sau:

- Địa điểm đấu giá mới: Hội trường UBND phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tổ dân phố Đường Ấm, phường Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam,

- Thời gian: 07h30’ ngày 25/12/2020 (thứ Sáu).

- Lưu ý khách hàng khi đến phiên đấu giá mang theo:

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;

+ Biên lai thu tiền đặt trước; chứng từ nộp tiền ngân hàng;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia tại phiên đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.


Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý;
- UBND Phường Quang Trung​​;
- Niêm yết tại trụ sở TTPTQĐ, UBND Phường Quang Trung, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành