Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người đăng ký tham gia đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 593/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 
Hà Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá và tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người đăng ký tham gia đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Văn bản số 2865/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện NQ số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.

Theo sự thống nhất giữa Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam và Trung tâm PTQĐ thành phố Phủ Lý.

Để đảm bảo quy định về phòng chống dịch và thời gian tổ chức cuộc đấu giá. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đề nghị người đăng ký tham gia đấu giá đến từ những vùng hiện đang được công bố dịch ở cấp độ 3; cấp độ 4 ( vùng cam; vùng đỏ) chủ động liên hệ với cơ sở y tế để thực hiện việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-Cov-2 và xuất trình Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- Cov-2 khi đến tham gia đấu giá. (chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm xét nghiệm âm tính với SARS- Cov-2 còn giá trị trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến thời điểm tổ chức cuộc đấu giá).

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá đến địa điểm đấu giá đúng thời gian. Tuân thủ nghiêm thông điệp 5K; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế (nếu có điện thoại thông minh), sử dụng mã QR và chấp hành các quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

- Địa điểm đấu giá mới: Hội trường Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Thời gian: 07h00' ngày 27/12/2021 (thứ hai).

Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điệnthoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý;
TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành