Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 162/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 
Hà Nam, ngày 12 tháng 07 năm 2022


THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


Theo thông báo số 136/TB-TTĐG ngày 22/6/2022, cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được dự kiến tổ chức tại hội trường tầng 5 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên do số lượng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá vượt quá sức chứa của hội trường tầng 5 Sở Tư pháp. Vì Vậy Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo thay đổi địa điểm như sau:

- Địa điểm đấu giá mới: Hội trường Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Thời gian: 07h00' ngày 14/7/2022 (thứ năm).

- Lưu ý khách hàng khi đến phiên đấu giá mang theo:

+ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác;

+ Biên lai thu tiền đặt trước;

+ Bút viết;

+ Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp khách hàng không trực tiếp tham gia tại phiên đấu giá.

Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn. 

Điệthoại:  02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm phát triển quỹ đấ​t thành phố Phủ Lý;
TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành