Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO TẠM HOÃN CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO TẠM HOÃN CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐG​TS

Số: 421/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO TẠM HOÃN CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 30/HĐDVĐGTS/2020 ngày 20/10/2020 đã ký giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam (Trung tâm DVĐGTS) và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam về việc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên (Lô TM-06).

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã ra thông báo đấu giá tài sản số 378/TB-TTĐG ngày 20/10/2020, theo đó dự kiến sau khi nhận kết quả thẩm định hồ sơ sẽ tiếp tục thông báo cho người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính các ngày 17; 18; 19/11/2020 và tổ chức cuộc đấu giá vào 8h00’ ngày 20/11/2020 (thứ sáu). Tuy nhiên, hiện nay các hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đang trong quá trình được thẩm định theo quy định.

Vậy Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tạm hoãn cuộc đấu giá theo lịch dự kiến. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục triển khai các tác nghiệp đấu giá tài sản nêu trên khi có đủ điều kiện theo quy định.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Hà Nam - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;​
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVBĐGTS và nơi có tài sản;
- Người đã có hồ sơ đăng ký ​tham gia đấu giá;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký) 
 
 
Đào Văn Thành