Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO TẠM HOÃN BUỔI CÔNG BỐ GIÁ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO TẠM HOÃN BUỔI CÔNG BỐ GIÁ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 406/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO TẠM HOÃN BUỔI CÔNG BỐ GIÁ  ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 14/HĐDVĐGTS/2023 ngày 20/10/2023 đã ký giữa Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất và Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam về việc quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên Chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã phát hành thông báo đấu giá tài sản số 391/TB-TTĐG ngày 21/11/2023 về việc nộp tiền đặt trước đấu giá và lịch tổ chức buổi công bố giá. Ngày 27/11/2023, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã nhận được Thư bảo lãnh thanh toán tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, sau khi xem xét nội dung thư bảo lãnh thì Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thấy chưa phù hợp, tổ chức đấu giá tài sản chỉ có thẩm quyền nhận bảo lãnh của tổ chức tín dụng thay thế tiền đặt trước, không có thẩm quyền nhận bảo lãnh của tổ chức tín dụng thay thế tiền đặt cọc, vượt khỏi thẩm quyền của tổ chức đấu giá tài sản.

Vì vậy, để có thời gian giải quyết các vướng mắc liên quan việc sử dụng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tạm hoãn buổi công bố giá theo lịch tổ chức vào 09h00’ ngày 29/11/2023 (thứ 4) tại Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đồng thời dừng việc tiếp nhận phiếu trả giá của các tổ chức tham gia đấu giá.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục triển khai việc đấu giá tài sản nêu trên và có thông báo tới các tổ chức khi có đủ điều kiện theo quy định.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:       
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;
- Tổ chức có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định;
- Niêm yết tại Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký) 
 
 
Đào Văn Thành