Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 538/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 
Hà Nam, ngày 12 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại Văn Lý, huyện Lý Nhân


Ngày 28/10/2021 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 419/TB-TTĐG về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Văn Lý, huyện Lý Nhân. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND Văn Lý vào hồi 7h30’ ngày 18/11/2021 (thứ năm).

Theo đề nghị của UBND  tại báo cáo số 15BC/UBND ngày 12/11/2021 về việc tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Văn Lý, huyện Lý Nhân. Với tình hình khách hàng đăng ký rất đông, địa phương không thể tổ chức an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vì vậy, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với các phòng ban liên quan của huyện Lý Nhân và thông báo về việc tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo nội dung thông báo đấu giá số 419/TB-TTĐG ngày 28/10/2021. Các khách hàng liên hệ với nơi đã bán hồ sơ, tiếp nhận đăng ký để rút lại đăng ký tham gia đấu giá.

 Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điệnthoại:02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng TN-MT huyện Lý Nhân;
- UBND xã Văn Lý;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Văn Lý;
 TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành