Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 416/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 
Hà Nam, ngày 08 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá QSD điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục


Ngày 24/08/2021 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 393/TB-TTĐG về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An, huyện Bình Lục. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND xã Tràng An vào 07h00 ngày 14/09/2021(Thứ ba).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp. Thực hiện Công văn số 1957/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với Uỷ ban nhân dân xã Tràng An tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ Sông, xã Tràng An theo nội dung thông báo đấu giá số 393/TB-TTĐG ngày 24/08/2021 đồng thời bảo lưu quyền tham gia đấu giá của các khách hàng đã có đơn đăng ký tham gia đấu giá. Khi có đủ điều kiện, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục thông báo và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá dừng việc nộp tiền đặt trước cho đến khi có thông báo mới. Đối với khách hàng có nhu cầu rút lại đăng ký tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với UBND xã Tràng An để được đáp ứng.

 Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

 Điện thoại:02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
- UBND xã Tràng An;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Tràng An;
 TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành