Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trìn...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 157/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng

 

Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ đấu giá của Nhà đầu tư có hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình lưu trú phục vụ chuyên gia, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng ngày 27/5/2024 của Tổ thẩm định hồ sơ đấu giá được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tới Nhà đầu tư đã có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định về việc nộp tiền đặt trước đấu giá và lịch tổ chức cuộc đấu giá như sau:

1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 86.387.400 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi bẩy nghìn, bốn trăm đồng);

* Người (Nhà đầu tư) đủ điều kiện tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 28; 29/5/2024 và cho đến trước 16h30’ ngày 30/5/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Dự án Công trình lưu trú tại KCN Đồng Văn I mở rộng.   

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 30/5/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người (Nhà đầu tư) đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức, bước giá áp dụng để đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 08h00’ ngày 31/5/2024 (thứ sáu),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, rộng rãi cho các tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Bước giá áp dụng để đấu giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;
- Nhà đầu tư có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định;
- Niêm yết tại Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành