Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án ĐTXD Trung tâm thương ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án ĐTXD Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 85/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 04  tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án ĐTXD Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý

 

Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ đấu giá của các tổ chức có hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tới các tổ chức đã có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định về việc nộp tiền đặt trước đấu giá và lịch tổ chức cuộc đấu giá như sau:

1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 3.416.880.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng);

* Người (tổ chức) đủ điều kiện tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 06; 09/5/2022 và cho đến 16h30’ ngày 10/5/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: Tên người (tổ chức) đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá dự án ĐTXD TTTMDV tại p. Lam Hạ, tp. Phủ Lý.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 10/5/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người (tổ chức) đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 11/5/2022 (thứ tư),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Tổ chức có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành