Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi làm VLXD thông...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi làm VLXD thông thường K36.1, Núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 259/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 28 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi làm VLXD thông thường K36.1, Núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

 

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công nhận kết quả xét chọn Hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường tại mỏ K36.1, núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tới các tổ chức đã có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định về việc nộp tiền đặt trước đấu giá và lịch tổ chức cuộc đấu giá như sau:

1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 10.530.000.000 đồng (Mười tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng);

* Tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo về kết quả xét chọn hồ sơ lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong các ngày 29; 30/9/2022 và đến trước 16h30’ ngày 03/10/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá mỏ K36.1 núi Cuối hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 03/10/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 04/10/2022 (thứ ba),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá áp dụng cho mỗi vòng đấu giá: 3.511.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm mười một triệu đồng).

Lưu ý: Tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu và có xác nhận của tổ chức đó về việc cử người tham gia cuộc đấu giá và người đại diện được trả giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;
- Tổ chức có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá;
- Niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành