Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch thu tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo lịch thu tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên Chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 391/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Lịch thu tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên Chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý

 

Căn cứ Biên bản thẩm định hồ sơ đấu giá của tổ chức có hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý ngày 20/11/2023 của Tổ thẩm định hồ sơ đấu giá được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam.

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tới các tổ chức đã có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định về việc nộp tiền đặt trước đấu giá và lịch tổ chức cuộc đấu giá như sau:

1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải nộp số tiền đặt trước là: 53.082.024.200 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, không trăm tám mươi hai triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn, hai trăm đồng) bằng một trong các hình thức cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, vào các ngày 24; 27/11/2023 và cho đến trước 16h30’ ngày 28/11/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Dự án ĐTXD Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố Phủ Lý.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 28/11/2023.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

2. Thời hạn nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính từ ngày 24/11/2023 đến trước 08h00’ ngày 29/11/2023.

Lưu ý:

+ Trường hợp người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá theo đường bưu chính: Thời gian nhận phiếu trả giá được tính tại thời điểm Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam nhận bàn giao bưu phẩm từ bưu chính, không tính tại thời điểm gửi. Những phiếu được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ coi như không hợp lệ và không được chấp nhận.

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam khuyến cáo người tham gia đấu giá nên đến nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trung tâm, tránh nộp qua dịch vụ bưu chính để đảm bảo thời hạn, quyền lợi của người tham gia đấu giá.

3. Hình thức, phương thức đấu giá; Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá công khai, rộng rãi cho các tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia bằng cách bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 09h00’ ngày 29/11/2023 (thứ tư).

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;
- Tổ chức có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định;
- Niêm yết tại Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành