Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 571/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm

 

Thực hiện Công văn số 2865/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã thống nhất với Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Liêm điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá QSDĐ tại xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h00’ ngày 26/11/2021 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Liêm Thuận,

2. Thời gian tổ chức đấu giá theo vị trí cụ thể như sau:

+ Vị trí 1 Dãy A: vào 07h00’

+ Vị trí 3 Dãy C: vào 08h00’

+ Vị trí 2 Dãy B : vào 09h00

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian nêu trên và  tự trang bị vật dụng y tế cá nhân.Tuân thủ nghiêm thông điệp 5K; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế (nếu có điện thoại thông minh), sử dụng mã QR và chấp hành các quy định của chính quyền và cơ quan y tế.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Liêm Thuận;
- Niêm yết tại trụ sở UBND xã Liêm Thuận, TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành