Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 380/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 27 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

 

Ngày 26/12/2022, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã ra thông báo số  364/TB-TTĐG về việc lịch thu tiền đặt trước và tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức vào hồi 13h30’ ngày 29/12/2022 (thứ năm). Tuy nhiên, các tổ chức có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định đã hoàn tất thủ tục nộp tiền đặt trước đấu giá. Vì vậy, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo điều chỉnh lịch tổ chức đấu giá như sau:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30’ ngày 28/12/2022 (thứ tư),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Mọi ý kiến xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Tổ chức có hồ sơ đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá theo quy định;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành