Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NA​M
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 189/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nam, ngày 02 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng; Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Toàn bộ sắt phế liệu, vật liệu thải đã qua sử dụng của Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường THCS xã Ngọc Sơn. (Có hồ sơ về tài sản cho khách hàng tham khảo).

- Giá khởi điểm: 11.664.000 đồng (Mười một triệu sáu trăm sáu mươi tư nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 02/8/2022 đến hết 17h00’ ngày 10/8/2022.

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 4/8/2022 đến hết ngày 5/8/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính ngày 08/8/2022 đến hết 16h30’ ngày 10/8/2022 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 2229899899999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 8h00' đến hết 10h00' ngày 10/8/2022.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 08h00' ngày 11/8/2022 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT tỉnh Hà Nam;
- Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn;
- Niêm yết tại trụ sở Trung tâm DVĐGTS; UBND xã Ngọc Sơn và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 

(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành