Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (LẦN 9)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (LẦN 9)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 518/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2020


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (LẦN 9)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất mang tên Hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Huệ bao gồm:

+ Diện tích đất thế chấp 400m² trong đó: 300m² đất ở lâu dài và 100m² đất vườn trên thửa đất số 87, tờ bản đồ PL16 tại thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo GCN QSDĐ số AH 905124 do UBND huyện Thanh Liêm cấp ngày 31/03/2018. Đối với 300m² ONT thời hạn sử dụng đất lâu dài, 100m² HNK thời hạn sử dụng đất đến tháng 12/2013.

+ Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở và công trình phụ đã qua sử dụng, xây mái bằng diện tích 70m², trong đó diện tích chính là 50m², diện tích phụ là 20m² tại thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm và Chứng thư thẩm định giá số 01/2019/CTTĐG-CCTHADSHTL ngày 23/05/2019 của Công ty TNHH thẩm định giá Ngoại thương).

- Giá khởi điểm của tài sản: 959.613.863 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm mười ba nghìn, tám trăm sáu mươi ba đồng).

Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, (bao gồm việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền gia hạn sử dụng đối với phần diện tích 100m² HNK) chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan; không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 23/12/2020 đến hết 17h00’ ngày 12/01/2021,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 07/01/2021 đến hết ngày 08/01/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30’ ngày 12/01/2021 đến hết 16h30’ ngày 14/01/2021 bằng cách gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 15/01/2021 (thứ 6),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục THADS huyện Thanh Liêm;
UBND xã Thanh Hải và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành