Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 149/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 -  Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam; địa chỉ: phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Tài sản 1:01 Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA; số loại CAMRY-2.4G đã qua sử dụng, biển kiểm soát 90B-1999; Số máy: 2AZ-0896231; Số khung: ACV30-8000215;  Sản xuất năm 2002 tại Việt Nam. Đăng ký lần đầu ngày 04/11/2002.    

- Giá khởi điểm: 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng).

Tài sản 2: 01 Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA; số loại COROLLA-ALTIS đã qua sử dụng, biển kiểm soát 90B-5689; Số máy: 1ZZ-4494248; Số khung: ZZE112-7507088;  Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam. Đăng ký lần đầu ngày 18/01/2006.

- Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng (Một trăm linh tám triệu đồng).

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp, hiện tại đang được lưu giữ, bảo quản và trưng bày tại Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giáTừ ngày 23/5/2024 đến hết 16h30’ ngày 04/6/2024, người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá (Đăng ký tham gia đấu giá riêng từng tài sản).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 tài sản.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 29/5/2024 đến ngày 30/5/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm, cách thức nộp phiếu trả giá: Từ 07h30’ ngày 24/5/2024 đến 16h30’ ngày 06/6/2024. Phiếu trả giá được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam hoặc gửi qua đường bưu chính.

(Trường hợp người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá theo đường bưu chính: Thời gian nhận phiếu trả giá được tính tại thời điểm Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam nhận bàn giao bưu phẩm từ bưu chính, không tính tại thời điểm gửi. Những phiếu trả giá được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ là phiếu không hợp lệ và không được chấp nhận)

5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

+ Tài sản 1: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

+ Tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản:

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 07h30’ ngày 04/6/2024 đến trước 16h30’ ngày 06/6/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND/CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản..... của Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá:

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30' ngày 07/6/2024 (thứ sáu),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, cách thức trả giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp một (01) vòng.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên,

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.845.968. 

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành