Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 262/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 28 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Công an thị xã Duy Tiên; Địa chỉ: Phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave, số khung: RMHWCH2UM6TX01344, số máy: RMHYX152FMH-C8007037 đã qua sử dụng;

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính, có đầy đủ hồ sơ;

- Giá khởi điểm: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 28/09/2022 đến hết 11h00’ ngày 10/10/2022,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 07/10/2022 trong giờ hành chính tại Công an thị xã Duy Tiên,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng);

- Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính ngày 06, 07/10/2022 và từ 7h30’ đến 16h30 ngày 10/10/2022.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 11/10/2022 (thứ ba),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

 Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Công an thị xã Duy Tiên;
- Niêm yết tại trụ sở Công an thị xã Duy Tiên; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành