Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số:17/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô (PICKUP ca bin kép) 04 chỗ ngồi nhãn hiệu Mitsubishi; Biển kiểm soát 90B-0746; Số khung: JMYJNK340VP000727; Số máy: 4D56HK5892; Năm/Nơi sản xuất: 1996/Nhật Bản; Đăng ký lần đầu năm 1996

+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp; đang được lưu giữ, bảo quản tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

- Giá khởi điểm: 7.200.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy triệu hai trăm nghìn đồng)

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 12 tháng 01 năm 2021 đến hết 16h30’ ngày 19 tháng 01 năm 2021,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 14 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 01 năm 2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước:  1.000.000đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ngày 19 tháng 01 năm 2021 đến hết 16h30’ ngày 21 tháng 01 năm 2021 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 21 tháng 01 năm 2021

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 22 tháng 01 năm 2021 (thứ sáu).

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Sở Giao thông vận tải tỉnh ​Hà Nam
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành