Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 336/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ngân hàng TMCP Đông Á- Chi nhánh Hà Nam; địa chỉ: số 122 đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá:

+ Xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, biển kiểm soát 90C-040.94; Số khung: LSB4FN075843; Số máy: 150417019357; Sản xuất năm 2015; Đăng ký lần đầu ngày 10/7/2015;

+ Xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, biển kiểm soát 90C-040.07; Số khung: LSB0FN075841; Số máy: 150417019307; Sản xuất năm 2015; Đăng ký lần đầu ngày 10/7/2015;

+ Xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, biển kiểm soát 90C-038.68; Số khung: LSB2FN075842; Số máy: 150417019997; Sản xuất năm 2015; Đăng ký lần đầu ngày 10/7/2015;

+ Xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, biển kiểm soát 90C-036.17; Số khung: LSB6FN072698; Số máy: 150307021337; Sản xuất năm 2015; Đăng ký lần đầu ngày 07/5/2015;

+ Xe sơmi rơmooc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát 90R-001.15; Số khung: 338XFN031361; Sản xuất năm 2015; Đăng ký lần đầu ngày 01/6/2015;

+ Xe sơmi rơmooc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát 90R-001.87; Số khung: 3388FN031357; Sản xuất năm 2015; Đăng ký lần đầu ngày 01/6/2015;

+ Xe sơmi rơmooc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát 90R-001.90; Số khung: 3382FN031354; Sản xuất năm 2015; Đăng ký lần đầu ngày 01/6/2015.

- Giá khởi điểm: 1.809.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm linh chín triệu đồng).

Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, chịu phí, thù lao công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và các chi phí liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 16/9/2020 đến hết 11h00’ ngày 28/9/2020,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 22/9/2020 đến hết ngày 23/9/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính các ngày 25; 28; 29/9/2020 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 29/9/2020.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 30/9/2020 (thứ tư),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.         

​ Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ngân hàng TMCP Đông Á- Chi ​nhánh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Ngân hàng TMCP Đông Á- Chi nhánh Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành