Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại phườ...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 62/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI PHƯỜNG LAM HẠ, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường quy hoạch rộng 17,5m.

+ Phía Nam: Giáp đất cây xanh (CX2) và bãi đỗ xe theo quy hoạch.

+ Phía Đông: Giáp đất cây xanh (CX1) theo quy hoạch.

+ Phía Tây: Giáp đường Điện Biên Phủ (đường 68m).

b. Diện tích; hiện trạng khu đất; hạ tầng kỹ thuật; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thông tin về đầu tư xây dựng công trình dự án khu đất đấu giá:

- Diện tích khu đất đấu giá:  14.237 m2 (Mười bốn nghìn, hai trăm ba mươi bảy mét vuông).

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo Tờ đo đạc, chỉnh lý khu đất số 28/ĐĐ-CL, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần đo đạc khảo sát thiết kế Huy Hoàng lập ngày 16/3/2022 và đã được Phòng Quy hoạch Đăng ký và Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam xác nhận ngày 17/3/2022.

Hiện nay khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam được giao quản lý để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Hà Nam.

- Hạ tầng kỹ thuật: Xung quanh khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất, hiện trạng phía Tây giáp đường 68m (đường Điện Biên Phủ); phía Đông tiếp giáp với cây xanh (CX1); phía Nam tiếp giáp đất cây xanh (CX2) và bãi đỗ xe theo quy hoạch; phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 17,5m.

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đấu giá có trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 và có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phủ Lý đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 21/01/2022.

- Thông tin đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá:

+ Quy mô xây dựng: Xây dựng công trình Trung tâm thương mại và các công trình hạng mục phụ trợ (khu đỗ xe, sân, đường giao thông, cây xanh...) đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt.

+ Mật độ xây dựng tối đa 60%.

+ Tầng cao công trình: Từ 02 tầng đến 06 tầng.

(Theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án).

Tổ chức kinh tế trúng đấu giá có trách nhiệm lập Quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình phù hợp với các chỉ tiêu về xây dựng, khoảng lùi, tầng cao... trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

c. Tổng mức đầu tư dự kiến: 306 tỷ đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh sáu tỷ đồng).

 d. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất (theo thời gian hoạt động Dự án): 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Giá khởi điểm:

- Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm là: 120.000 đồng/m2/năm.

- Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá thuê trả tiền thuê đất hàng năm là: 120.000 đồng/m2/năm x 14.237 m2 = 1.708.440.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm linh tám triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng/năm).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được cho thuê đất theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư tham gia đấu giá) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

- Có phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (Có mẫu kèm theo phương án);

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án (Có cam kết thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận)... Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác;

- Không vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Phải có tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư, cụ thể:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là: 61.200 triệu đồng (Sáu mươi mốt tỷ, hai trăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (Có báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có). Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 02 năm phải có tài liệu chứng minh vốn chủ sở hữu được thể hiện bằng số dư tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng thương mại trong thời hạn tham gia đấu giá, đồng thời nhà đầu tư phải có cam kết dành số tiền gửi này để thực hiện dự án);

+ Có bản cam kết bảo lãnh không hủy ngang của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là: 244.800 triệu đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ, tám trăm triệu đồng);

b) Điều kiện về tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động: Tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động: 12 tháng (không tính thời gian hoàn thiện các thủ tục đầu tư).

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Tổ công tác (thành lập theo các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam số 2159/QĐ-UBND ngày 16/10/2019; số 2261/QĐ-UBND ngày 14/11/2020; số 1510/QĐ-UBND ngày 19/8/2021) thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quyết định này.

    - Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính và nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 19/4/2022 đến hết ngày 20/4/2022 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.3. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 06/4/2022 đến hết 10h00’ ngày 26/4/2022.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/1hồ sơ (Ba triệu đồng).

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án (Có cam kết thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận)... Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá.

5. Phương án đầu tư phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (Có mẫu kèm theo phương án).

6. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về thực hiện dự án, trong đó có các nội dung sau:

- Cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khác.

- Cam kết của nhà đầu tư về việc ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu trúng đấu giá.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 3.416.880.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng);

* Người đủ điều kiện tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính các ngày 06; 09; 10/5/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Khu đất để thực hiện dự án của Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 10/5/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 11/5/2022 (thứ tư),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành