Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ LƯƠNG THỰC TẠI XÃ THAN...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHO DỰ TRỮ LƯƠNG THỰC TẠI XÃ THANH HƯƠNG, HUYỆN THANH LIÊM
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 226/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
KHO DỰ TRỮ LƯƠNG THỰC TẠI XÃ THANH HƯƠNG, HUYỆN THANH LIÊM

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Kho dự trữ lương thực tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất: Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác (Đầu tư xây dựng Kho dự trữ lương thực).

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; ranh giới có tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc và phía Nam: Giáp đường giao thông.

+ Phía Tây và phía Đông: Giáp khu đất Công ty cổ phần lương thực Hà Nam Ninh đang được thuê.

b. Diện tích; hạ tầng kỹ thuật; thông tin quy hoạch khu đất và thông tin về đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá:

- Diện tích khu đất đấu giá: 1.290 m2 (Một nghìn, hai trăm chín mươi mét vuông).

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo tờ Trích đo hiện trạng khu đất số 69/TĐ-HT, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Nam lập ngày 08 tháng 3 năm 2019 và được phòng Đo đạc và Bản đồ viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Diện tích khu đất hiện nay do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam được giao quản lý để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất, hiện trạng phía Bắc tiếp giáp đường giao thông, kết nối trực tiếp với đường QL1A (cách QL1A khoảng 28m). Hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi.

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thanh Liêm được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 thì Khu đất đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Kho dự trữ lương thực phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (đất xây dựng công trình sự nghiệp khác) và khu đất Dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Liêm đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022.

- Thông tin đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá:

+ Quy mô xây dựng: Diện tích xây dựng công trình khoảng 622,9 m2; diện tích đất cây xanh cảnh quan khoảng 260,4 m2; diện tích bãi đỗ xe khoảng 51,0 m2; diện tích sân, đường giao thông nội bộ khoảng 355,7 m2.

+ Mật độ xây dựng khoảng 48,3%.

+ Tầng cao công trình: 01 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng các công trình chính (khoảng lùi): Lùi vào tối thiểu 5,0m so với các cạnh còn lại của khu đất.

+ Cao độ khống chế các góc lô đất: +3.20 m.

(Theo văn bản số 2698/SXD-QHKT ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam).

c. Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.833,4 triệu đồng; bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng.

d. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Kho dự trũ lương thực.

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15 tháng 6 năm 2071 (theo thời gian hoạt động Dự án), kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Giá khởi điểm:

- Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm là: 61.000 đồng/m2/năm.

- Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá thuê trả tiền thuê đất hàng năm là: 61.000 đồng/m2/năm x 1.290 m2 = 78.690.000 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn/năm).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được cho thuê đất theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Kho dự trữ lương thực tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là người tham gia đấu giá) được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án;

- Phải có đủ điều kiện về năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Không vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

- Phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Kho dự trữ lương thực.

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đủ điều kiện cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

b) Điều kiện về tiến độ đầu tư dự án:

- Tiến độ đầu tư dự án: 2022÷ 2023.

+ Đến hết Quý III/2022: Hoàn thành về thủ tục đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, các thủ tục về đất đai, xây dựng...;

+ Đến Quý II/2023: Hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa dự án đi vào hoạt động.

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 13/9/2022 đến hết ngày 14/9/2022 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.3. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/8/2022 đến hết 17h00’ ngày 21/9/2022.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000 đồng/1hồ sơ (Một triệu đồng).

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

5. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về thực hiện dự án, trong đó có các nội dung sau:

- Cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khác.

- Cam kết của nhà đầu tư về việc ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu trúng đấu giá.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 15.738.000 đồng (Mười lăm triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn đồng);

* Người đủ điều kiện tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 03/10/2022 đến trước 16h30’ ngày 05/10/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Khu đất để thực hiện dự án Kho lương thực tại xã Thanh Hương.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 05/10/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 06/10/2022 (thứ năm),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành