Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Hà Nam năm 2020.​

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Hà Nam năm 2020.​
Thông báo số 02/TB-HĐXTVC ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức, Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp Hà Nam năm 2020.

File Download