Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ra mắt Mô hình “Nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bồi thường, GPMB” tại xã Tân Sơn

Tin tức - Sự kiện  
Ra mắt Mô hình “Nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bồi thường, GPMB” tại xã Tân Sơn


Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Nhà văn hóa xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng đã diễn ra Hội nghị ra mắt Mô hình “Nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách pháp luật về Bồi thường, giải phóng mặt bằng” (Nhóm nòng cốt).

Tại Hội nghị đã thông qua các quyết định về thành lập Nhóm nòng cốt, chức năng, nhiệm vụ của Nhóm nòng cốt và ra mắt các thành viên của Nhóm nòng cốt. Thành viên Nhóm nòng cốt bao gồm đại diện của Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và tổ chức thành viên... Bên cạnh nội dung ra mắt, các thành viên của Nhóm nòng cốt cũng đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Việc thành lập Nhóm nòng cốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất./.