Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 91/QĐ-STP ngày 30/11/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nam ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp.

Tuyên truyền phổ biến Tiếp cận thông tin  
Quyết định số 91/QĐ-STP ngày 30/11/2018 của Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nam ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp.
Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp.
QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG DÂN CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM


Quyết định số: 91.QĐ-STP.signed.pdf