Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND Về việc đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND Về việc đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường...
Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND Về việc đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam   

* Ngày ban hành: 28/11/2023

* Ngày có hiệu lực: 15/12/2023

* Văn bản bị bãi bỏ: Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quyết định này đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thu hồi con dấu của Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản về cơ quan có trách nhiệm quản lý.

- Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (sau đây gọi tắt là Chi cục)là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm sản, thủy sản theo quy định của pháp luật.

- Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin liên quan