Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ban hành “Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bà...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ban hành “Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam   

* Ngày ban hành: 28/11/2023

* Ngày có hiệu lực: 11/12/2023

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế Quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quy chế này quy định nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trừ cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Xuất bản.

Về điều kiện cấp giấy phép xuất bản:

- Tài liệu không kinh doanh phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

- Có người chịu trách nhiệm xuất bản, chịu trách nhiệm nội dung tài liệu.

- Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân trên địa bàn tỉnh phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.

- Đối với tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông

Tin liên quan