Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.