Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và g...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 07/9/2022

* Ngày có hiệu lực: 20/9/2022

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định mức khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi.

* Nội dung chính:

Quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi như sau:

Chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi thực hiện theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin liên quan