Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 07/9/2022

* Ngày có hiệu lực: 20/9/2022

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chế độ khuyến khích học tập đối với học sinh trong trường trung học phổ thông chuyên.

* Nội dung chính:

Ban hành quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa.

Chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa thực hiện theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chính sách khuyến khích học tập và giảng dạy đối với học sinh, giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin liên quan