Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 31/8/2022

* Ngày có hiệu lực: 10/9/2022

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tư pháp:

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (Phí đăng ký  biện pháp bảo đảm); phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) thực hiện theo Điều 8, Điều 9 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Lệ phí hộ tịch thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 21 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐN ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam và khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sử dụng chứng từ thu: Đối với các khoản thu phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, cơ quan, đơn vị thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Tư pháp.

Tin liên quan