Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 31/8/2022

* Ngày có hiệu lực: 10/9/2022

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Nội dung chính:

Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nam thực hiện theo Điều 16 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam và khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 04/8/2022 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội.

Tin liên quan