Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 30/QĐ-STP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp Hà Nam Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác t...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 30/QĐ-STP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp Hà Nam Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP đối với Sở Tư pháp.

Quyết định số 30/QĐ-STP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp Hà Nam Ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP đối với Sở Tư pháp.


30.QĐ-STP.pdf