Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội...
Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam    

* Ngày ban hành: 11/8/2021

* Ngày có hiệu lực: 25/8/2021

 * Văn bản bị thay thế: Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 Quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam

* Nội dung chính:

Quyết định này quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam.  

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội