Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiể...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020
Quyết định số 2404.QD-UBND.pdf