Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

* Ngày ban hành: 21/5/2024

* Ngày có hiệu lực: 03/6/2024

* Văn bản bị thay thế: Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quyét định này ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm:

- Tại thời điểm thu hồi đất trên đất thu hồi có cây trồng, thì bồi thường theo quy định.

- Tại thời điểm thu hồi đất mà trên đất thu hồi không có cây trồng, nhưng thời gian từ thời điểm thông báo thu hồi đất đến thời điểm thu hồi đất, người có đất bị thu hồi phải ngừng sản xuất thì được hỗ trợ. Mức hỗ trợ bằng 100% mức bồi thường theo cây trồng chính để ổn định sản xuất cho các hộ dân bị thu hồi đất.

Đối với cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây tại thời điểm thu hồi đất, giá trị này không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị bồi thường đối với cây lâu năm được tính như sau:

- Đối với cây trồng có mật độ bằng hoặc thấp hơn mật độ quy định (Mật độ cây trồng quy định là mật độ tối đa để tính bồi thường), giá trị bồi thường được tính theo số lượng cây trồng thực tế nhân (x) với đơn giá một cây tương ứng;

- Đối với cây trồng vượt quá mật độ quy định thì số cây theo mật độ quy định được bồi thường 100% đơn giá; số cây vượt quá mật độ quy định được hỗ trợ bằng 30% đơn giá của cây cùng loại.

- Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đã đến thời kỳ thu hoạch thì giá trị bồi thường bằng số lượng cây trồng nhân (x) với đơn giá một cây tương ứng trừ đi (-) giá trị thu hồi. Giá trị thu hồi xác định bằng 30% giá trị bồi thường…

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tin liên quan